گازهاي طبي مصارف و كاربردها

گازهاي طبي بيمارستان ها

گازهای طبی در بیمارستان‌ها

گازهای پزشکی يا طبی شامل انواعی از گازها هستند که در بیمارستان‌ها به کار می‌روند. اکسیژن، CO2، نيتروژن، گاز نيتروس اکسايد و گاز آرگون از جمله گازهاي طبی هستند. ...