معرفي كامل گازهاي طبي بيمارستان

گازهاي طبي بيمارستان ها

گازهای طبی در بیمارستان‌ها

گازهای پزشکی يا طبی شامل انواعی از گازها هستند که در بیمارستان‌ها به کار می‌روند. اکسیژن، CO2، نيتروژن، گاز نيتروس اکسايد و گاز آرگون از جمله گازهاي طبی هستند. ...