ایربگ 206

گاز نیتروژن در ایربگ خوردو

کیسه های هوا بعد از کمربند های ایمنی، دومین وسیله ای بودند که جهت ارتقای ایمنی خودرو ها مورد استفاده قرار گرفتند. کیسه هوا یا ایربگ بالشتی اضطراری می باشد ...