ایربگ پراید

گاز نیتروژن در ایربگ خوردو

کیسه های هوا بعد از کمربند های ایمنی، دومین وسیله ای بودند که جهت ارتقای ایمنی خودرو ها مورد استفاده قرار گرفتند. کیسه هوا یا ایربگ بالشتی اضطراری می باشد ...