Cylinder Pallet

پالت

پالت چیست؟ پالت به نوعی نگهدارنده و جابه جا کننده‌ی سیلندر گفته می شود. که بنا به درخواست مصرف کننده تعداد مختلفی سیلندر را در خودجای می دهد گاهی در ...