گاز طبی

کابردهای گاز اکسیژن

کابردهای گاز اکسیژن

کابردهای گاز اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی با نشان شیمیایی O که عدد اتمی آن 8 می باشد. این عنصر از خانواده عناصر گروه کالکوژن، گروه شانزدهم ...