گاز اکسیژن چیست

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن گاز اکسیژن با نماد انحصاری O2 عدد اتمی 8 جرم اتمی 15.099، چگالی 1.41، نقطه ذوب 218-، نقطه جوش 182- و گرمای تبخیر 6.82 در گروه کالکوژن است. ...