کاربرد گاز نیتروژن

پالت های گاز نیتروژن

 نیتروژن | طراحی و ساخت پالت: گاز نیتروژن، نوعی گاز صنعتی است که از طریق تقطیر جزء به جزء هوای مایع به تولید می‌رسد و در سیلندر‌های خاکستری رنگ به ...