کاربرد گازها در زندگی

Metals

از آرگون برای جلوگیری از تماس و تعامل فلز مایع از جو اطراف و همچنین در جوشکاری قوس، پلاسما و لیزر استفاده می شود. ...