کاربرد اتیلن در صنعت

کاربرد اتیلن در کشاورزی و رشد گیاهان

کاربرد اتیلن در کشاورزی

اتیلن به طور طبیعی توسط گیاهان تولید می‌شود، اما برای استفاده‌های کشاورزی به صورت صنعتی تولید می‌شود. روش‌های تولید اتیلن شامل تقطیر نفت خام و تجزیه هیدروکربن‌های سنگین است. ...