چرا حذف کامل اکسیژن از بسته های نگهداری میوه ها و سبزی ها امکان پذیر نیست