پروپان در اصفهان

گاز پروپان

گاز پروپان

گاز پروپان با فرمول شیمیایی c3H8   میباشد . گاز طبیعی، دارای 90% متان؛ 50 % پروپان و دیگر گاز ها میباشد.گاز پروپان سومین عضو از آلکان ها میباشد، که از ...