هلیوم در بالن های تحقیقاتی

هلیوم در بالن های تحقیقاتی

هلیوم در بالن های تحقیقاتی

از دلایل استفاده از هلیوم در بالن‌‌های تحقیقاتی می‌توان به‌عنوان روشی کم‌هزینه برای انجام تحقیقات علمی راه‌انداری سریع (در کمتر از شش ماه) ...