هزینه سوزاندن تومور با لیزر

لیزر در جراحی مغز و اعصاب

واژه لیزر به معنی تقویت نور از طریق برانگیختن پرتوها می‌باشد. اصولا نور لیزر با نورهای معمولی تفاوت فراوانی داشته و کاربرد ویژه ای دارند. اگر بخواهیم فوتون ها را ...