نئون خلوص بالا

گاز نئون

گاز نئون

گاز نئون با نماد انحصاری  Ne، عدد اتمی 10 ، بی رنگ در طبیعت و یا گاهی به رنگ قرمز ، غیر سمی ، نقطه جوش 246.046- ،  تقطه ذوب ...