مخلوط گازی کالیبراسیون، مخلوط گازی آزمایشگاهی، گاز میکس آزمایشگاهی، گاز میکس ازمایشگاهی در اصفهان

مخلوط گازی کالیبراسیون

مخلوط گازی کالیبراسیون

به گاز یا مخلوط گازی که مرجع استاندارد برای کالیبره کردن تهجیزات مانند دتکتور و .. و به صورت فشرده یک یا چندگاز میباشد گاز کالیبراسیون میگویند. ترکیب گاز کالیبراسیون ...