مخلوط گازی تنفسی

مخلوط های گاز تنفسی : مخلوط گازی تنفسی؛ گازی است که عناصر آن برای تنفس استفاده می شوند و اکسیژن یکی از اجزاء اصلی مخلوط تنفسی است ؛ همچنین هوا یکی ...