مخزن کرایوژنیک چیست

مخازن کرایوژنیک

کرایوژنیک از شاخه‌ های علم فیزیک می باشد که به بررسی کاربرد یا تولید دماهای بسیار پایین و یا رفتار مواد در دماهای بسیار پایین می پردازد. از برخی گازهای ...