محدوده اشتعال گاز طبیعی

دتکتورهای LEL

دتکتورهای LEL و مخلوط های گازی

دتکتورهای LEL فرایند احتراق یک واکنش شیمیایی بسیار ساده است که در آن یک ماده قابل اشتعال، سریعاً با اکسیژن واکنش داده و در نتیجه،انرژی آزاد می شود. این انرژی ...