قیمت نیتروژن

نیتروژن یا ازت مایع

گاز نیتروژن

نیتروژن یا ازت مایع نیتروژن یا ازت یکی از عنصرهای شیمیایی با علامت اختصاری N2، عدد اتمی ۷، وزن اتمی آن 14، دمای ذوب آن 86/209- درجه سلسیوس و نقطه جوش ...