قیمت دستگاه جذب اتمی

کاربرد گازها در طیف جذب

کاربرد گازها در طیف جذب

اصول پایه طیف سنجی جذب اتمی در سه بخش خلاصه می‌شود: همه اتم‌ها می‌توانند نور جذب کنند. طول موج نوری که جذب می‌شود برای هر عنصر متفاوت بوده و مختص همان عنصر است. ...