فروش فلاسک، خرید فلاسک نیتروژن ، فروش فلاسک در اصفهان، خرید فلاسک گاز مایع ، قیمت فلاسک ازت در اصفهان، قیمت فلاسک نیتروژن، فلاسک

فلاسک (مایع) میعانات گازی

نیتروژن مایع از تقطیر جز به جز هوا تولید می شود. تقطیر جز به جز، یکی از انواع تقطیر می باشد. نیتروژن مایع بی رنگ، بی بو، بی مزه و ...