فرمول اکسیژن

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن

گاز اکسیژن گاز اکسیژن با نماد انحصاری O2 عدد اتمی 8 جرم اتمی 15.099، چگالی 1.41، نقطه ذوب 218-، نقطه جوش 182- و گرمای تبخیر 6.82 در گروه کالکوژن است. ...
کابردهای گاز اکسیژن

کابردهای گاز اکسیژن

کابردهای گاز اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی با نشان شیمیایی O که عدد اتمی آن 8 می باشد. این عنصر از خانواده عناصر گروه کالکوژن، گروه شانزدهم ...