علائم کمبود اکسیژن در ماهی کپور

کاربرد اکسیژن در پرورش آبزیان

کاربرد گاز اکسیژن در پرورش آبزیان: گاز اکسیژن در پرورش آبزیان کاربرد زیادی دارد. از مرحله تخمک گذاری تا زمان حمل و نقل محصول نهایی برای فروش، از گاز اکسیژن ...