دستگاه خواب انجمادی

فرایند بنیاد زندگی الکور

فرایند بنیاد زندگی الکور

در روش الکور هنگامی که دمای فرد متوفی کاهش می‌یابد، بدن به جای یخ زدن، تبدیل به حالت شیشه‌ای می‌شود که می‌توان بدن را برای چندین دهه حفظ کرد ...