خرید گاز های خالص

گازهای خالص 5

گازهای خالص

گازهای خالص (PURE GAS) گاز های خالص به گاز هایی نسبت داده می شود که از کم ترین حد ناخالصی برخوردار هستند. گازهای خالص برای دستگاه های حساس آزمایشگاهی و ...