تولید گاز آرگون

کاربرد گاز ارگون در دستگاه کوانتومتری1

کاربرد گاز آرگون در دستگاه کوانتومتری

خانواده گازهای نجیب: خانواده گازهای نجیب شامل شش عنصر هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون است. گازهای نجیب هیچ الکترون قابل اشتراکی ندارند.گازهای نجیب از نظر شیمیایی بسیار پایدارند ...