تست و بازرسی سیلندر

بازرسی و آزمون

آلیاژ سیلندر های گاز با توجه به خواص شیمیایی گاز موجود در آنها و به علت قرار گرفتن دائم تحت فشار گاز  به مرور زمان دچار خوردگی و خستگی می ...