کاربرد های گاز اکسیژن

کاربرد و ویژگی های گاز اکسیژن یکی از عناصر شیمیایی در جدول تناوبی با نشان شیمیایی O که عدد اتمی آن 8 می باشد. این عنصر از خانواده عناصر گروه ...