گاز اردستان

لیزر و برش

ترکیب های گاز لیزر ساخته شده از N2:55% , He:40%  , CO2:5%

Mix Gas :He(Helium) 40% , N2(Nitrogen) 55% , Co2(Carbon Dioxide) 5%

درست کردن مخلوط های گازی یا گاز های میکس کالیبراسیون کاری بسیار حساس و علمی است که با استفاده از دستگاه های حساس انجام می پذیرد .

Laser and cutting

برای تولید مخلوط های گازی کالیراسیون روش های متفاوتی مانند روش وزنی، نسبی و حجمی وجود دارد که شایع ترین و دقیق ترین روش آنها روش وزنی می باشد. مخلوط های گازی در اکثر موارد مانند صنعت پزشکی و سایز صنایع کاربرد های فراوانی دارد. به عنوان مثال مخلوطی ازگاز کربن دی اکسیدو اکسیژن گاز کربوژن تشکیل می شود که برای تست عملکرد ریه، دستگاه های هوازی و غیر هوازی برای کشت سلولی و بافت، همچنین دستگاه های آنالایزر خون و سایر موارد گاز ها نقش موثری در عملکرد آنها دارند.

مخلوط گازی همچنین در صنایع غذایی برای بهینه کردن مدت زمان ماندگاری مواد غذایی کاربرد ویژه ای دارد. گاز لیزر از جمله مخلوط های گازی است که کاربرد فراوانی در صنعت لیزر دارد.

Related posts: