محصولات

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن از سوختن ناقص مواد دارای کربن حاصل می شود. زمانی که اکسیژن کافی در محیط وجود نداشته باشد سوختن کامل انجام نشده و به جای کربن دی اکسید، ...

مخلوط گازی تنفسی

گاز مخلوط تنفسی گازی است که عناصر گازی آن برای تنفس استفاده می شوند و اکسیژن یکی از اجزاء اصلی مخلوط تنفسی است و همچنین هوا شناخته شده ترین گاز ...
مخلوط های گازی صنعتی

مخلوط های گازی صنعتی

مخلوط گازی صنعتی از ترکیب دو یا چند گاز به وجود می‌آید. این گازها با توجه به نوع ویژگی‌های خود، کاربردهایی چون، لیزر، تنفس، جوشکاری، کالیبراسیون، عکس‌برداری و … در ...
گاز کلر 2

گاز کلر Chlorine

گاز کلر | مشخصات کلر (Chlorine) عنصر شیمیایی  با نماد Cl و  عدد اتمی ۱۷  دارای بوی بسیار بد، خفه کننده، بسیار سمی، جرم مولکولی 35.453 ، نقطه جوش 34.04- ...