پیش خنثی سازی

پس از تخلیه کامل بشکه ها، بمنظور کاهش سطح خطر ، بالا بردن ایمنی، و جلوگیری از بحران ناشی از انتشار بوی مرکاپتان و بر اساس پروتکل های حمل و نقل جاده ای و نگهداری پسماندهای خطرناک، درصدی از مواد شیمیایی خنثی کننده مرکاپتان به هر بشکه اضافه می گردد که انجام این کار به هیچ عنوان به منزله بوزدایی کامل نبوده و تنها سطح خطر و انتشار بوی مرکاپتان را در هنگام حمل و نقل کاهش داده و انجام بوزدایی کامل طبق دستورالعمل مربوطه شرکت ملی گاز ایران، در سایت کارگاهی پیمانکار انجام خواهد گرفت.

با توجه به ماهیت شیمیایی فرایند، در صورت عدم دقت کافی و نا آشنا بودن پرسنل اجرایی به فرایند، اضافه کردن مواد شیمیایی به مرکاپتان باقیمانده در بشکه ها باعث ایجاد اختلال در فرایند بوزدایی مرکاپتان شده و پساب بشکه ها نیز براحتی بی بو نمی شود.