پروژه های جاری

پروژه‌های مطالعاتی جاری

  1.  امکان سنجی غنی سازی کود آلی با خاک معدنی آهن
  2.  امکان سنجی امحاء- بازیافت لجن های نفتی پتروشیمی
  3. امکان سنجی ایجاد ارزش افزوده از آهن آلات بازیافتی المنت فیلترهای مستعمل