مطالعات

مطالعات

 • مطالعات اقتصادی، اجتماعی و فنی و اجرای طرحهای مديريت پسماندهای صنعتی و بازيافت آنها
 • ارزيابی اثرات زيست محيطی طرحهاي عمرانی و صنعتی
 • مطالعه، طراحی، نظارت و پايش خطوط انتقال، ايستگاههای پمپاژ و شبكه‌های توزيع آب همراه با ارزيابی كيفی و توسعه خدمات با استفاده از نرم‌افزار
 • مطالعه و طراحی تصفيه‌خانة آب
 • مطالعات كمی و كيفی منابع تأمين آب (مهندسی و مديريت منابع آب) با استفاده از نرم‌افزارهای مهندسی
 • مديريت اطلاعات زيربنايی با استفاده از پياده‌سازی سامانه‌های جغرافيايی اطلاعات (GIS)
 • بهينه‌سازی و بهره‌برداری  و طراحی شبكه‌های جمع‌آوری فاضلاب
 • بهداشت صنعتی
 • مطالعات سيلاب‌های برون‌شهری و جمع‌آوری روانابهای درون شهری با استفاده از نرم‌ا‌فزارهای مهندسی
 • طراحی شبكه‌های آبياری كشاورزی و فضای سبز
 • بهداشت صنعتی