محصولات

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن

مونوکسید کربن از سوختن ناقص مواد دارای کربن حاصل می شود. زمانی که اکسیژن کافی در محیط وجود نداشته باشد سوختن کامل انجام نشده و به جای کربن دی اکسید، …

ادامه مطلب ...

مخلوط گازی تنفسی

گاز مخلوط تنفسی گازی است که عناصر گازی آن برای تنفس استفاده می شوند و اکسیژن یکی از اجزاء اصلی مخلوط تنفسی است و همچنین هوا شناخته شده ترین گاز …

ادامه مطلب ...
مخلوط های گازی صنعتی

مخلوط های گازی صنعتی

مخلوط گازی صنعتی از ترکیب دو یا چند گاز به وجود می‌آید. این گازها با توجه به نوع ویژگی‌های خود، کاربردهایی چون، لیزر، تنفس، جوشکاری، کالیبراسیون، عکس‌برداری و … در …

ادامه مطلب ...
گاز کلر 2

گاز کلر Chlorine

گاز کلر | مشخصات کلر (Chlorine) عنصر شیمیایی  با نماد Cl و  عدد اتمی ۱۷  دارای بوی بسیار بد، خفه کننده، بسیار سمی، جرم مولکولی 35.453 ، نقطه جوش 34.04- …

ادامه مطلب ...

پالت گاز هیدروژن

 پالت هیدروژن | طراحی و ساخت: ساخت پالت های گاز هیدروژن یا پالت گاز حمل سیلندر گاز با اتصالات و رامپ تمام استیل با تست نشتی 150 تا 300 بار …

ادامه مطلب ...

پالت گاز میکس تنفسی

 پالت گاز میکس تنفسی | طراحی و ساخت: کپسول‌ های غواصی باید سبک باشند پس در ساخت آن ها از آلومینیوم استفاده می شود و برای کاهش وزن این سیلندرها، …

ادامه مطلب ...
پالت گاز اکسیژن

پالت های گاز اکسیژن

 پالت های اکسیژن | طراحی و ساخت: پالت استوانه ای گاز از جنس استیل با پوشش رنگ پودری است. دارای کانال های لیفتراک دو طرفه کاملا محصور است. مجموعه های …

ادامه مطلب ...

پالت های گاز نیتروژن

 نیتروژن | طراحی و ساخت پالت: گاز نیتروژن، نوعی گاز صنعتی است که از طریق تقطیر جزء به جزء هوای مایع به تولید می‌رسد و در سیلندر‌های خاکستری رنگ به …

ادامه مطلب ...
مخلوط گازی در صنایع غذایی و بسته بندی

مخلوط گازی در صنایع غذایی

بیشتر بخوانید: عنصر نیتروژن در صنعت مواد غذایی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، بهترین  راﻫﮑﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل …

ادامه مطلب ...
مخلوط گازی لیزر

مخلوط گازی لیزر

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه های ﻟﯿﺰر ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻟﯿﺰرﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻟﯿﺰر با ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ و ﻟﯿﺰر ﺑﺎ دﻣﺶ RF …

ادامه مطلب ...
مخلوط گازی کالیبراسیون

مخلوط گازی کالیبراسیون

به گاز یا مخلوط گازی که مرجع استاندارد برای کالیبره کردن تهجیزات مانند دتکتور و .. و به صورت فشرده یک یا چندگاز میباشد گاز کالیبراسیون میگویند. ترکیب گاز کالیبراسیون …

ادامه مطلب ...
مخلوط های گازی

مخلوط های گازی پزشکی

ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزی در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺮﺑﻮژن ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و گاز اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎزیست ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﻪ، ﮔﺎزﻫﺎی …

ادامه مطلب ...

دوئر

مخزن دوئر دارای فشار و اندازه استاندارد می باشد که مطابق با الزامات اقتصادی و مقدار مصرف، تولید و توزیع می شود. این مخزن از جنس آلومنیوم می باشد. مخزن …

ادامه مطلب ...

مخازن کرایوژنیک

کرایوژنیک از شاخه‌ های علم فیزیک می باشد که به بررسی کاربرد یا تولید دماهای بسیار پایین و یا رفتار مواد در دماهای بسیار پایین می پردازد. از برخی گازهای …

ادامه مطلب ...
گاز زنون

گاز زنون

زنون عنصری با علامت انحصاری XE با عدد اتمی 54 ، جرم اتمی 131.30، چگالی 5.761 ، نقطه جوش 108- ، نقطه ذوب 111.75 – ، غیر قابل اشتعال ، …

ادامه مطلب ...
گاز نئون

گاز نئون

گاز نئون با نماد انحصاری  Ne، عدد اتمی 10 ، بی رنگ در طبیعت و یا گاهی به رنگ قرمز ، غیر سمی ، نقطه جوش 246.046- ،  تقطه ذوب …

ادامه مطلب ...
گاز پروپان

گاز پروپان

گاز پروپان با فرمول شیمیایی c3H8   میباشد . گاز طبیعی، دارای 90% متان؛ 50 % پروپان و دیگر گاز ها میباشد.گاز پروپان سومین عضو از آلکان ها میباشد، که از …

ادامه مطلب ...