سهم بازار

گستردگی فعالیت و سهم بازار

نمودار توسعه فعالیت از ابتدای تاسیس (شرکتهای گاز استانی طرف قرارداد)

این شرکت، از شروع فعالیت خط مشی خود را: اشتغالزایی بر مبنای حفاظت از محیط زیست، یافتن راهکارهای علمی و بهینه در جهت بهبود فرآیند، رعایت کلیه قوانین و دستورالعمل ها بمنظور حفظ محیط زیست، بارگیری و حمل و نقل پسماند طبق ضوابط زیست محیطی، کنترل و پیشگیری از هرگونه آلودگی، مدیریت پسماندهای ویژه موضوع فعالیت خود بر مبنای اصول علمی، قوانین و ضوابط و به حداقل رساندن آلودگی زیست محیطی در زمینه فعالیت تعریف شده قرار داده است.