تخلیه ظروف مرکاپتان

به علت ماهیت ویژه بشکه های خالی مرکاپتان ، بروز هرگونه مشکلی در طی مراحل جمع آوری ، حمل و نقل و بوزدایی ممکن است به اشتباه نشت گاز قلمداد و منجر به بروز نگرانی مردم شده و تبعات اجتماعی ، امنیتی و زیست محیطی برای کارفرما و پیمانکار مربوطه داشته باشد. به همین دلیل مدیریت این نوع پسماند مستلزم انجام کار توسط پرسنل متخصصی است که علاوه بر آشنایی کامل با ماهیت مرکاپتان، تجهیزات و آمادگی کنترل و واکنش سریع در قبال هرگونه مشکل احتمالی را داشته باشد.

در محل سایتهای مشخص شده کارفرما، فرآیند تخلیه مرکاپتان باقیمانده در بشکه ها قبل از حمل و نقل جاده ای با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ، همچنین حذف ماده مرکاپتان در مبداء تحویل پسماند ، حذف خطرات وابسته به ریزش مرکاپتان ، جلوگیری از انتشار بو در هنگام وقوع هرگونه حادثه احتمالی انجام شده و سپس بشکه ها جهت بوزدایی کامل به سایت پیمانکار منتقل می شوند.