برچسب گذاری

پس از انتقال بشکه ها به سایت پیمانکار، مسئول سایت، بشکه ها را طبق صورتجلسه تنظیم شده توسط نماینده کارفرما، تحویل گرفته و بمنظور تفکیک از بشکه های سایر شرکتهای گاز استانی عنوان “شرکت گاز استان ………..” بر روی تک تک بشکه ها درج و بصورت تفکیک شده از بشکه های سایر استانها دپو نموده و در کمترین زمان ممکن در نوبت اجرای فرایند قرار گیرند.

پس از اتمام فرایند و اخذ تاییدیه از مسئول مربوطه نیز، عنوان “بوزدایی شد” بر روی بشکه ها درج می گردد.