برش و تفکیک اجزاء

با توجه به اینکه حدود 35 تا 40 درصد وزن المنت فیلترهای ایستگاه های تقلیل فشار گاز را آهن تشکیل می دهد و طبق قانون مدیریت پسماند، بازیافت آن می بایست در اولویت قرار گیرد ، این شرکت با اخذ مجوز زیست محیطی از اداره کل محیط زیست استان اصفهان تحت عنوان ” بازیافت آهن ، چدن و فولاد ” و همچنین مجوز “ امحای پسماندهای خطرناک صنعتی“، و پروانه بهره برداری با عناوین فوق ، از سازمان صنعت، معدن و تجارت ، با رعایت الزامات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست با هدف کاهش حجم پسماند نهایی و جلوگیری از هدررفت منابع و بازیافت آهن قابل استفاده ، توسط پرسنل متخصص اقدام به برش المنت فیلترها و جداسازی قطعات فلزی از اجزاء غیر قابل بازیافت آن می نماید.

با توجه به سختی کار و شرایط سخت استحصال آهن موجود در المنت فیلترهای مستعمل، این عملیات به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته ( به دلیل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و ابزار مصرفی زیاد و همچنین دستمزد بالای برشکاری دستی ) بلکه صرفا جهت جلوگیری از هدررفت منابع ، جلوگیری از دفن حجم بالای پسماند، امکان فشرده سازی و کاهش حجم پسماند پس از حذف مغزی آهن و اشتغال زایی مبتنی بر حفاظت از محیط زیست این فرایند صورت می گیرد.