بارگیری و حمل و نقل

lkjiljhilhiohohjophpohojpjmp;mkm

کلیه رانندگان و پرسنل حمل و نقل آموزش های لازم در خصوص مرکاپتان و نحوه کنترل مشکلات مرتبط را فراگرفته اند که در صورت وقوع حادثه ، منجر به وقوع بحران انتشار بوی مرکاپتان نگردد.