بارگیری و حمل و نقل

پس از جمع آوری المنت فیلترهای مستعمل ، به منظور جلوگیری از انتشار آلودگی و حمل پسماندها بر مبنای قوانین و ضوابط زیست محیطی، از کامیونهای مسقف برای انتقال پسماندها استفاده شده و به سایت کارگاهی شرکت مانا زیست گستر سپاهان واقع در 70 کیلومتری شرق اصفهان منتقل و بر اساس ضوابط محیط زیست، عملیات بازیافت و امحا انجام می گیرد.

لازم به ذکر است که با توجه به اینکه این شرکت دارای مجوز از سازمان محیط زیست و پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد، تحت پایش و کنترل های ارگانهای نظارتی می باشد و کوچکترین تخطی از ضوابط و قوانین مربوطه ، منجر به پیگرد و پیامدهای قانونی برای شرکت پیمانکار خواهد شد. به همین دلیل علاوه بر تعهد اخلاقی به رعایت قوانین محیط زیست، الزام قانونی نیز خواهد داشت.