ایمنی و تجهیزات

ایمنی و تجهیزات

طبق دستورالعملهای اجرایی این شرکت، کلیه پرسنل اجرایی قبل از شروع تخلیه و پیش خنثی سازی بشکه ها موظف به تجهیز به وسایل حفاظت فردی همچون : ماسک مخصوص، کفش و کلاه ایمنی، لباس مخصوص کار با مواد شیمیایی و همچنین تجهیز محل انجام کار به تجهیزات خنثی سازی مرکاپتان همچون خاک اره جهت جذب مرکاپتان ریخته شده و محلول آب ژاول و سود جهت خنثی سازی مرکاپتان ریزش یافته می باشند. همچنین جعبه کمکهای اولیه برای مواقع ضروری تجهیز شده و در ماشین حمل تجهیزات تعبیه شده است.