امحاء دوده و ضایعات برش

پس از انجام عملیات برش و جداسازی اجزاء قابل بازیافت، مواد زائد و غیر قابل بازیافت المنت ها که عمدتا شامل نمد، پارچه، پلاستیک و کارتن آغشته به دوده و روغن می باشند را پرس و بسته بندی نموده و پس از اعلام در سامانه سازمان محیط زیست و اخذ مجوز انتقال پسماند ، تحت تظارت و کنترل کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، جهت امحاء به مراکز مجاز، منتقل و گواهی های امحا به اداره محیط زیست استان ارسال می گردد.

در بازدیدهای متعدد کارشناسان اداره محیط زیست از کارگاه این شرکت ، به عنوان یکی از شرکتهای معتمد محیط زیست در زمینه امحای پسماندهای صنعتی کشور، نظارت و کنترل زیادی بر تمام فرایندها و مراحل بازیافت و امحای پسماند وجود داشته و کلیه مراحل بر اساس ضوابط مربوطه انجام می گیرد.