امتیازات خاص شرکت

شرکت مانا زیست گستر سپاهان تنها شرکت معتبر محیط زیست در زمینه بوزدایی بشکه های مرکاپتان می باشد که دارای پروانه بهره برداری با کد ISIC اختصاصی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز می باشد. کلیه پرسنل این شرکت آموزشهای تخصصی در زمینه کار با مرکاپتان را گذرانده و توانمندیهای عملی مدیریت بحران نشت یا ریزش مرکاپتان را دارند. بارگیری و حمل و نقل کلیه پسماندها به عهده شرکت بوده و از این نظر مسئولیتی متوجه کارفرما نمی باشد. امکان بازدید کافرما از فرایند بازیافت / امحا و تجهیزات کارگاهی این شرکت در هر زمان وجود دارد.

پروانه بهره برداری‌ویژه
هیئت مدیره متخصص محیط زیست
بارگیری و حمل و نقل پسماند از مبدا
جمع آوری و حمل پسماند از مبدا
تجهیزات اختصاصی
امکان بازدید از کارگاه اجرای فرایند
پرسنل اجرایی متخصص