استاندارد ها و ایزوها

* HSE-MS,ISO14001:2015,ISO9001:2015
* دارنده گواهی تایید صلاحیت از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران
* دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران
* دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباري از سازمان ملی استاندارد ایران
* ISIRI 6792 بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر هاي گاز فولادي بدون درز
* ISIRI 869 آتش خاموش کن هاي پودري و دستی
* ISIRI 9424-2 بازرسی و آزمون آتش خاموش کن هاي چرخ دار و قابل حمل
* ISIRI 18753 بازرسی و آزمون سیلندر هاي گاز جوشکاري شده از جنس فولاد کربنی
* ISIRI 841-1 بازرسی و آزمون دوره اي سیلندر هاي فولادي با ساختمان جوش شده براي گاز مایع
* ISIRI 12864 بازرسی و آزمون سیلندر هاي گاز ، آلیاژ آلومینیومی بدون درز
* ISIRI 8237 بازرسی و آزمون دوره اي سیلندرهاي قابل حمل ویژه استیلن