اجرای فرآیند

اجرای فرایند

  • امحاء پسماندهای خطرناک صنعتی ( بوزدایی بشکه های خالی مرکاپتان، شستشوی بشکه های خالی اتیلن گلایکول، امحاء روغن ترانس مستعمل، باتری و لامپ، پسماند الکترونیک، دوده صنعتی)
  • بازیافت یا امحاء پسماندهای صنعتی غیر خطرناک( المنت فیلتر ایستگاه های تقلیل فشار، اسلیو ولاستیک )