مخلوط گازی در صنایع غذایی

اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، بهترین راﻫﮑﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ. مخلوط گازی در صنایع غذایی متشکل از نیتروژن، اکسیژن و یا دی اکسید کربن است که رشد میکروبی را تا حد زیادی کاهش می دهد، فساد را به تأخیر می اندازد و تخریب آنزیمی و بیوشیمیایی را کند می کند. از طعم، عطر و بافت مواد غذایی محافظت کرده و ماندگاری آن را بدون استفاده از مواد نگهدارنده افزایش دهید و یا از مخلوط های مختلف گاز برای بهبود ویژگی بسیاری از نوشیدنی ها مثل ماء الشعیر و نوشابه نیز  استفاده می شود.

مخلوط گازی در صنایع غذایی و بسته بندی
به عنوان مثال :

%75 دی اکسید کربن، 25% نیتروژن

کاربرد: گاز میکس (ماء الشعیر)

%30 دی اکسید کربن، 70% نیتروژن

کاربرد: افزودن به انواع نوشابه و آبمیوه، بسته بندی مواد غذایی پخته مانند گوشت قرمز

 

بیشتر بخوانید: عنصر نیتروژن در صنعت مواد غذایی