مخلوط گازی در صنایع غذایی و بسته بندی ( گاز Map )


اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﺧﺎﻟﺺ و ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎزﻫﺎی ﺑﯽ اﺛﺮ در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، بهترین  راﻫﮑﺎر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ. مخلوط گازی در صنعت غذا متشکل از نیتروژن، اکسیژن ویا دی اکسید کربن است که رشد میکروبی را تا حد زیادی کاهش می دهد، فساد را به تأخیر می اندازد و تخریب آنزیمی و بیوشیمیایی را کند می کند. از طعم، عطر و بافت مواد غذایی محافظت کرده و ماندگاری آن را بدون استفاده از مواد نگهدارنده افزایش دهید و یا  از مخلوط های مختلف گاز برای بهبود ویژگی بسیاری از نوشیدنی ها مثل ماء الشعیر و نوشابه نیز  استفاده می شود.

بعنوان مثال :

  • %75 دی اکسید کربن، 25% نیتروژن ← کاربرد: گاز میکس (ماء الشعیر)
  • %30 دی اکسید کربن، 70% نیتروژن ← کاربرد: افزودن به انواع نوشابه و آبمیوه، بسته بندی مواد غذایی پخته مانند گوشت قرمز

سایر

map gas، گاز map، مخلوط گازی در بسته بندی، گاز میکس در بسته بندی، مخلوط گازی در بسته بندی، گاز میکس در اصفهان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *