مخلوط گازی پزشکی

مخلوط های گازی در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﺮﺑﻮژن ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺎز دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و گاز اﮐﺴﯿﮋن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎزیست ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد رﯾﻪ، ﮔﺎزﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻫﻮازی و ﻏﯿﺮﻫﻮازی ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﮕاه های آﻧﺎﻻﯾﺰر ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ. در جراحی ها، به گاز بیهوشی و تنفسی نیز می توان اشاره کرد.

مخلوط های گازی

میکس تنفسی که در سیستم های غواصی و جوشکاری های عمق بالا و بیماران تنفسی مورد استفاده قرار می گیرد، از ترکیب درصدهای مختلف گاز هلیوم در گاز اکسیژن تشکیل شده است و با نام تجاری هلیوکس Helioux به فروش می رسد. گاز هلیوم به دلیل سبک تر بودن آن نسبت به اکسیژن، سبب اکسیژن رسانی راحت تر می گردد که این مسئله در غواصی در عمق های بالا و بیمارانی که مشکل تنفسی دارند بسیار حائز اهمیت است. گاز کالیبراسیون تنفسی (میکس تنفسی) یا همان گاز هلیوکس به دلیل وجود ترکیبات بی اثر راست گرد می باشد و بر اساس استاندارد، ولو DIN6 یا BS3 بر روی سیلندر ها تعبیه می شود و رنگ سیلندر آن بر اساس استاندارد، بدنه طوسی روشن و گلوئی سفید (نماد گاز اکسیژن) و  قهوه ای (نماد گاز هلیوم) می باشد.

بعنوان مثال:

مخلوط گازی

کاربرد

%5 دی اکسید کربن در اکسیژن

محرک تنفسی در جراحی های قلبی، ریوی، دیالیز

ترکیب %1-99 اکسید اتیلن و دی اکسید کربن

مخلوط گاز استریل

%21 اکسیژن، 79% هلیوم (هلیوکس)

گاز تنفسی، درمان آسم و تنگی نفس

دی اکسید کربن، اکسیژن، نیتروژن (درصدهای مختلف 1-99%)

تجزیه و تحلیل گاز خون، اسپیرومتری

Related posts: