گاز کلر 2

گاز کلر Chlorine

گاز کلر | مشخصات کلر (Chlorine) عنصر شیمیایی  با نماد Cl و  عدد اتمی ۱۷  دارای بوی بسیار بد، خفه کننده، بسیار سمی، جرم مولکولی 35.453 ، نقطه جوش 34.04- ...